Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – PD parkovisko Wilsonovo nábr. 178
12. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,00 € do 3 300,00 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,00 € do 3 300,00 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:037/6502219   Fax:
Kontaktná osoba: Ladislav Fajčík


2. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – PD parkovisko Wilsonovo nábr. 178 + VO (16 – 20) – v 6 pare, 1x CD, 6x výkaz výmer,2x rozpočet.     

3.Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

4.Miesto plnenia: mesto Nitra – mestský úrad

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
–  vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovisko Wilsonovo nábr. 178 + zvislé a vodorovné dopravné značenie
–  vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie pre uvedené parkovisko
 
6. Termín dodania: 04.10.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :19.09.2013 do 9,00 hod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
–  Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania.(Pri overenej fotokópii originál nesmie byť starší ako tri mesiace)
–  Cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
 
11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

12. Ďalšie informácie:
– Informácie a podklady k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investičnej   
   výstavby a rozvoja č. dv. 524   
– Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
   – Adresu verejného obstarávateľa
      Mesto Nitra, Mestský úrad
      Odbor investičnej výstavby a rozvoja
      Štefánikova tr.60
      950 06 Nitra
– Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)
   Označenie heslom PD parkovisko Wilsonovo nábr. – 178 + VO (16 – 20)
– Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.      
– Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.  
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014