Výzva na predloženie cenovej ponuky - vykonaná traktorom spolu s vlečkou – veľký plaťák 6m x2.5m
4. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce do 3 300. €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce do 3 300. €


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  6 502 207                       Fax:
Kontaktná osoba:  Jakubčin, Homola


2. Opis predmetu zákazky:  Preprava vykonaná traktorom spolu s vlečkou  – veľký plaťák   6m x2.5m
    Preprava v rámci mesta Nitry
3.Typ zmluvy: Objednávka

4. Miesto plnenia: Trasy – Sklad kasárne Zobor – Svätoplukovo námestie , Mlynárce
   – Svätoplukovo námestie, Mestské služby- Svätoplukovo námestie.    
     Prepravy realizované na spätnej trase  Svätoplukovho námestie –   
    sklad kasárne Zobor, Mlynárce, Mestské služby.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1250 vrátane DPH

6. Termín dodania: práce realizovať  mesiac november, december.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 7.11.2013 do 15..00 hod
   Mestský úrad OKČ a ŽP, Štefánikova 60,   950 06  Nitra
   Obálka označená SÚŤAŽ– preprava traktorom Vianoce 2013 – Neotvárať ( na obálke    
   uviesť odosielateľa )
   Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude mu vystavená objednávka.

9. Podmienky účasti:
   Predložená:
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu bez DPH sadzbu DPH a cenu vrátane DPH v eurách  (za jednu realizovanú  prepravu  – napr. Sklad kasárne Zobor – Svätoplukovo námestie   )  
Oprávnenie na podnikanie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky – jedna preprava vrátane DPH/€

11.  Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

12. Ďalšie informácie: Cena na objednávke bude stanovená na jednu prepravu.
      Celková cena bude stanovená na základe skutočne vykonaných prepráv.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014