Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke - Prenájom sály – usporiadanie podujatia „Seniorský ples 2013 “ v rámci programu V. Nitriansky deň úcty k starším.
3. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien z. č. 95/2013 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác Služba od 1 000€ do 3.300€

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien z. č. 95/2013 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác Služba od 1 000€ do 3.300€

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra
IČO: 308 307
Adresa : Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Telefón: 037/6502299  
Kontaktná osoba: Mgr. Elena Klenková


2. Opis predmetu zákazky: Prenájom sály – usporiadanie podujatia  
„Seniorský ples 2013 “ v rámci podujatia V. Nitriansky deň úcty k starším

3. Miesto plnenia: reprezentatívna sála v Nitre, obstarávateľ vyžaduje iba sálu v centre mesta Nitry, s dobrou dostupnosťou MHD, kapacita 500 – 800 účastníkov podujatia

4. Predpokladaná hodnota zákazky: celková hodnota do 1950 eur

5. Rozsah ponuky :
Prenájom sály pre 500 – 800 osôb

počas podujatia „Seniorský ples 2013“ –  v čase od 17.00h do 23.00h
– zabezpečenie ozvučenia  vrátane obsluhy, zapožičanie servisu, obrusov, umývanie servisu, služby požiarneho technika, za strážnu službu

Cena musí byť v nasledovnom zložení:
– vo svojej ponuke uchádzač uvedie  cenu  za prenájom sály bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH ; celkovú cenu za zapožičanie servisu ( vrátane umývania), obrusov; celkovú cenu za ozvučenie podujatia( vrátane obsluhy) bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH a cenu za  služby požiarneho technika a strážnu službu bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH.

5. Termín dodania: 22. 10. 2013
 
6. Lehota na predloženie ponuky do : 11.10.2013 do 12.00 hod.
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Podmienky účasti: reprezentatívna sála v centre mesta Nitry s kapacitou 500 – 800 osôb, vyššia kvalita a štandard služieb, kópia živnostenského oprávnenia alebo kópia výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
– reprezentatívna sála v centre mesta Nitry s  poskytovaných služieb

Cenové ponuky je potrebné spracovať podľa predloženej prílohy a doručiť písomne do podateľne MsÚ v Nitre na adresu :

Mestský úrad v Nitre
odbor kultúry
Štefánikova tr.60
950 06 Nitra

v uzatvorenej obálke označenej „Cenová ponuka na  prenájom sály – usporiadanie podujatia  „Seniorský ples 2013 “ v rámci programu „V. Nitriansky deň úcty k starším“  – NEOTVÁRAŤ !“ v termíne podľa bodu 6.

9. Vyhodnotenie ponúk

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie.
Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom a písomne oznámený výsledok súťaže a následne mu bude doručená  objednávka na prenájom sály a poskytnutie vyššie spomínaných služieb, úspešný uchádzač po realizácii predmetu zákazky vystaví faktúru.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Cenová ponuka Ikona súboru pdf (71 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014