Výzva na predloženie cenovej ponuky - „ÚPN zóny Párovské Háje - čistopis “
26. november 2013
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác - zákon č. 95/2013 Služby od 1000,-€

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác – zákon č. 95/2013 Služby od 1000,-€

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:     Mesto Nitra
IČO:        308 307
Sídlo:       Štefánikova 60
                 950 06 Nitra
Telefón:   037/6502 246                        
Kontaktná osoba: MsÚ v Nitre – Útvar hlavného architekta, Ing. arch. Eva Ligačová
E-mail: eva.ligacova@msunitra.sk


Služby od 1000,-€

2. Názov zákazky:

„ÚPN zóny Párovské Háje – čistopis “
V súvislosti s potrebou udržania aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie Mesto Nitra po schválení Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Nitra ( ďalej len ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra) obstaráva zapracovanie vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie do návrhu Územného plánu zóny Párovské Háje.

3.Typ zmluvy: objednávka

4. Miesto dodania služby: MsÚ  Nitra – Útvar hlavného architekta, Štefánikova 60, 950 06, Nitra. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavaná zhotoviteľom na základe  preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zákazky.

5. Predmet a rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie kompletnej ucelenej textovej a grafickej časti Územného plánu zóny Párovské lúky so zapracovaním ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra,  týkajúcich sa územia riešenej zóny Párovské Háje v troch tlačových sadách v pevnej väzbe a 1x v digitálnej forme na CD nosiči v programovom prostredí Auto Cad (dwg a ASCII dxf).
ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra boli  schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 318/2013 – MZ zo dňa 17. 10.  2013. Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra  bola vyhlásená dodatkom č. 4 VZN č. 3/2003, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 319/2013 – MZ zo dňa 17. 10. 2013.

a) Textovú časť Územného plánu zóny Párovské Háje žiadame upraviť v smernej  a záväznej časti v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou – ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra a v súlade s vyhláškou  č. 55/ 2001 Z.z.
Textovú časť aktualizovať  a dodať na podklade pôvodnej digitálnej verzie  – „Návrhu Územného plánu zóny Párovské Háje“ v slovenskom jazyku v textovom editore Word, tabuľková Excel

b) Grafickú časť žiadame aktualizovať v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou – ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra a v súlade s vyhláškou  č. 55/ 2001 Z.z. :
1.Úpravou a doplnením návrhu územného plánu zóny v súlade so schválenými  ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra, ktoré sa týkajú územia riešenej zóny Párovské Háje.
2. Aktualizovaním majetkovo – právnych vzťahov v riešenom území zóny podľa registra „C“ operátu katastra nehnuteľností.
3. Zapracovaním pripomienok a požiadaviek z verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa obstarávateľom vypracovaného návrhu na vyhodnotenie pripomienok.
4. Premietnutím existujúcich a rozostavaných stavieb v riešenom území na podklade obstarávateľom poskytnutej ortofotomapy lokality.
            
Grafickú časť vypracovať a dodať  v digitálnej forme na podklade pôvodnej digitálnej verzie,  v programovom prostredí AutoCad (dwg a ASCII dxf).
 V tlačenej forme dodržať predpísanú mierku pôvodných výkresov podľa vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z. ( viď bod 6.)

6. Požadovaný rozsah výkresovej časti ÚPN zóny  Párovské  Háje v jednej sade:

Názov výkresu:                                                                                     Mierka:                                                                                                                                    
1.  Širšie vzťahy                                                                                    M 1 : 5000                       
2.  výkres komplexného urbanistického  návrhu                                    M 1 : 1000  
3.  výkres priestorovej a funkčnej regulácie                                           M 1 : 1000                       
4.  výkres verejnej dopravnej vybavenosti                                             M 1 : 1000           
5.  výkres verejná technickej vybavenosti                                              M 1 : 1000  
6.  doložka civilnej ochrany

Jednotlivé  hlavné výkresy je možné zlučovať za podmienky zabezpečenia ich prehľadnosti a čitateľnosti.                                                                                                     

7.  Podklady poskytnuté objednávateľom:       
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi  podklady v digitálnej forme v deň podpisu objednávky:
a) Návrh územného plánu zóny Párovské Háje v digitálnej forme v programovom prostredí AutoCad 14 (dwg a ASCII dxf).
b) Katastrálnu mapu riešeného územia v digitálnej forme vo formáte DXF, vrátane údajov o parcelných číslach.
c) Evidenciu vlastníckych vzťahoch k pozemkom, podľa parcelných čísiel v riešenom území.
d) Dokumentácie týkajúce sa riešeného územia na úrovni územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a vydaných územných rozhodnutí v riešenom území.
e) Návrh na vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania návrhu územného plánu zóny Párovské Háje.
f) Výrez ortofotomapy mesta Nitra –  lokalita Párovské Háje.

8. Predpokladaná hodnota služby:  2500,00 € bez DPH 20%

9. Lehota dodania služby : do  20. 12.  2013
 
10. Lehota na predloženie ponuky: do 29. 11. 2013 do 9.00 hod, v podateľni MsÚ   v Nitre – v zalepenej obálke s názvom:
„ Súťaž: ÚPN zóny Párovské Háje – čistopis – neotvárať“.
Ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na predloženie ponúk budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

11. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  Mesto Nitra bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk ( verejné obstarávanie, uskutočnené VO).  Zverejnená bude identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

12. Podmienky účasti:
a) Uchádzač v lehote stanovenej na predloženie ponuky doručí cenovú ponuku za predmet obstarávania vypracovanú podľa rozsahu v bode 5 tejto výzvy  – v tvare: Cena v  euro + DPH = Celková cena v euro.    
b) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania  oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, autorizačné  osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný uchádzač pred uzavretím objednávky.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Najnižšia celková cena  za predmet zákazky vrátane DPH v euro.

14. Dôvody na zrušenie súťaže:
a) nebola predložená ani jedna ponuka
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
c) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014