Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN “
20. november 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN “
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovar a služba od 3.300.000 € – 20.000 € bez DPH

Výzva na predloženie cenovej ponuky

–  „Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN “

 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác  a zákona č. 95/2013

 

Tovar   a služba    od 3.300.000  €  –  20.000 € bez DPH

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO :       308 307

Sídlo :      Nitra,  950 06

Ulica :      Štefánikova trieda  60

Telefón :  6502 111

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN : Kompatibilný softvér Orchestra, užívateľské licencie v počte 22 kusov, managemengt info connector, INTRO 17 – dotykový kiosk s podstavcom, Q-matic branch hub – lokálny server  (bod 10 výzvy), inštalácia, konfigurácia systému, servis a technická podpora v období jedného  kalendárneho roka.

 

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 14.000 € bez DPH

 

5. Termín dodania:  do 31.12.2013

 

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do :

21.11.2013 do 15,00  hod., prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Nitre  s uvedením adresáta : Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, kancelária prednostu, Nitra 950 06 alebo elektronicky na adresu psotova@msunitra.sk.

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá,  ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

7. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

 

9. Dôvody na zrušenie súťaže: 

– nebola predložená ani jedna ponuka

– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

 

10. Ďalšie informácie

Jestvujúci systém je umiestnený v klientskom centre Mestského úradu v Nitre, kde je možné vykonať obhliadku a to počas pracovnej doby klientského centra.  Telefonický kontakt : 037/6502 108.

 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva o dielo- Q-Matic Ikona súboru pdf (73 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014