Výzva na predloženie cenovej ponuky - Revitalizácia zelene na Župnom námestí vrátane doplnenia existujúcich stromov a zlepšenia ich pôdnych podmienok
9. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 3 300.-€

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 3 300.-€

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Ľumila Šterdasová


2. Opis predmetu zákazky: „Revitalizácia zelene na Župnom námestí vrátane doplnenia existujúcich stromov a zlepšenia ich pôdnych podmienok“
Revitalizácia zelene na Župnom námestí, ktorá spočíva v nasledovných položkách :
– nákup a dovoz 6 ks vzrastlých stromov Tilia cordata ´Greenspire´ 14/16
– výsadba vzrastlých stromov vrátane osadenia troch guľovitých (drevených, zbavených kôry) kolov dĺžky 2,50m ( 0,5 m sa zatlčie do zeme), úväzov z popruhov min šírka popruhu 0,2m, osadenia ochrany proti poškodeniu kôry pri kosbe trávy v okolí spodnej časti kmeňa stromu, zálievky stromu a urobenie zemnej misy na polievanie stromu
– hnojenie pôdneho profilu v okolí jestvujúcich a novovysadených stromov
– založenia trávnika výsevom 253 m² – 3x zálievka + 1 kosenie – podľa počasia
– založenie trávnika položením trávnatého koberca 228 m² – 3x zálievka + 1 kosenie – podľa počasia
– založenie 77m² nízko údržbových xerofytných trvalkových záhonov v kombinácii s cibulovinami a so zaborkovaním, 6ks/m² + cibuloviny – ( navrhovaný sortiment nutné odsúhlasiť na MsÚ Nitra – OKČaŽP, odporúčanie : sortimenty rastlín prispôsobiť novozaloženým trvalkovým záhonom na kruhových objazdoch Napervilská ul., Hollého ul. a Dolnočermánska ul.)

3.Typ zmluvy: zmluva na uskutočnenie služieb

4.Miesto plnenia: Župné námestie
 
5. Rozsah ponuky:  predpokladaná hodnota zákazky: do 3.750,-€.- bez DPH.

6. Termín dodania: do 30 dní od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do: 16.10.2013 do 10,00 hod.,MsÚ v Nitre
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy,
– návrh zmluvy
– predloženie  minimálne dvoch referencii ako je požadovaný predmet zákazky  
  uskutočnených  za posledné 3 roky

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €.

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych
       činností a životného prostredia č. dv. 423
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
                  označenie heslom „Revitalizácia zelene na Župnom námestí vrátane doplnenia
                  existujúcich stromov a zlepšenia ich pôdnych podmienok“

–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva Župné nám Ikona súboru pdf (105 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014