Výzva na predloženie cenovej ponuky - PRINTOVÉ MÉDIÁ-SPRAVODAJSKÉ ČLÁNKY O SAMOSPRÁVE
11. november 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: 950 06 Nitra
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 211,6502 305                        Fax:037/6534254
Kontaktná osoba: Ing. Pivarčiová, M.Blisková


2. Opis predmetu zákazky:

PRINTOVÉ MÉDIÁ-SPRAVODAJSKÉ ČLÁNKY O SAMOSPRÁVE

Predmetom zákazky je grafické zalomenie zaslaných podkladov,  tlač a distribúcia novín v týždennej periodicite. Informácie  sú nasledovného charakteru :
–    tlačové správy,
–    krátke spravodajské články,
–    rozšírené spravodajské články,
–    publicistické články,
–    informačné príspevky od predsedov orgánov mestského zastupiteľstva, odborných pracovníkov Mestského úradu v Nitre, občanov mesta Nitra
–    oznámenia o nakladaní s majetkom mesta Nitra
–    ďalšie informácie súvisiace s činnosťou mesta a jeho orgánov, alebo informácie, s ktorými samospráva má povinnosť oboznámiť verejnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 Celkový obsah periodika by mal byť vyvážený, s dôrazom na informačnú komplexnosť a pestrosť pre čitateľov. Formát výtlačku  musí byť A 3  297 x 420 , papier by mal byť štandardný novinový (45 g /m2).
Verejný obstarávateľ – Mesto plánuje zverejňovať informácie v týždennej periodicite, vždy na jednej plnofarebnej strane, v prípade výnimočných situácií (napr. voľby do NR SR, do samospráv, vyšších územných celkov, eurovolieb) i na viacerých stranách.
Distribúcia: minimálne  do 30 000 domácností celej Nitry ako i jej prímestské časti
(H. Krškany, D. Krškany, Dražovce, Janíkovce, Kynek a Párovské Háje). 100 ks výtlačkov dodá uchádzač verejnému obstarávateľovi  do miesta  jeho sídla.
 Dodávateľ predloží graficky spracované dielo pred jeho vytlačením na korektúru objednávateľovi a tiež je povinný zohľadniť a zapracovať do diela návrhy a pripomienky (korektúry) objednávateľa. Po odsúhlasení grafického návrhu spracovaného diela písomnou (aj e-mailovou) formou zo strany objednávateľa, zabezpečí poskytovateľ tlač a distribúciu periodika.

3.Typ zmluvy: Zmluva  na poskytnutie služby

4.Miesto plnenia: v zmysle ponuky uchádzača

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 19 990,-€ bez DPH

6. Termín dodania: od 1.1.2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 22.11.2013 do 12:00 hod. SEČ
 
    Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:  
     adresu verejného obstarávateľa:
     Mestský úrad Nitra, útvar propagácie a cestovného ruchu, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
     adresu uchádzača,
     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
     označenie heslom:
 „SÚŤAŽ  – NEOTVÁRAŤ –Printové médiá“

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
1.)
 a) doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazky/ –  fotokópia  dokladu.

b)  uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov  pre verejné obstarávanie  môže nahradiť uvedený doklad pod písm. a)  potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie – fotokópia dokladu

2). Uchádzač musí preukázať, že za posledné 3 roky  2011,2012,2013 zrealizoval minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky .

3.) Uchádzač musí doložiť relevantný doklad o týždennej periodicite za roky 2011,2012,2013 – ukážky výtlačkov ( stačia dva nasledujúce po sebe).

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

Uchádzač uvedie cenu za tlač, distribúciu a grafické zalomenie strany.
Počet vydaní 52 v roku 2014.

11. Elektronická aukcia: NIE

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  neprijať ponuku ak presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

Prílohy:
– návrh zmluvy 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014