Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava a úpravy MK Wilsonovo nábr.
21. január 2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava a úpravy MK Wilsonovo nábr.
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na uskutočnenie diela (zákazky): „Oprava a úpravy MK Wilsonovo nábr. – Dopravnobezpečnostné opatrenia“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie diela v rozsahu zákazky: Oprava a úpravy MK Wilsonovo nábr. – Dopravnobezpečnostné opatrenia – nasvietenie 2ks priechodov pre chodcov v rámci novovytvorenej priesečnej križovatky na vnútornom okruhu mesta

Požadovaný rozsah:
A.    Spracovanie Projektovej dokumentácie
Zjednodušená projektová dokumentácia osadenia dopravného značenia a zariadenia. Dokumentácia musí obsahovať aj riešenie prívodu el. energie k zariadeniam. Táto bude odsúhlasovaná na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Nitre a použitie dopravného značenia a zariadenia bude určovať cestný správny orgán – Mesto Nitra. Súčasťou dokumentácie musí byť položkový rozpočet.
B.    Riadiaca jednotka (2 priechody pre chodcov)
Riadiaca jednotka, jednotka so zálohovaným zdrojom, upravený pre napájanie z verejného osvetlenia, vrátane:
–    zámok skrinky s cylindrickou vložkou
–    elektronika pre záložný zdroj
–    zálohovací akumulátor, min.12V/12Ah pre opakované nabíjanie
–    programovací modul riadiacej jednotky, elektronika blikača
–    modul pre napájanie úsporných LED aktívnych prvkov
–    detekčné zariadenie prítomnosti chodca na priechode a v jeho blízkosti
–    elektronika pre vzdušnú komunikáciu detekčného zariadenia
–    koordinácia riadiacich jednotiek na jednom priechode
–    úchyt skrinky na rúrový stožiar.

Dopravné gombíky – zvýraznenie vodorovného dopravného značenia

POPIS POŽIADAVKY
Rozmery (priemer x výška) min. Ø130 mm x 60 mm
Max. výška nad povrchom vozovky do 5 mm
Odolnosť voči zaťaženiu min. 25 ton
Stupeň krytia IP 68
Napájacie napätie 12 – 24 V/DC
Svetelný zdroj obojstranné LED, min. 4 LED na jednu stranu priechodu v smere v jazdy
Životnosť LED svetiel  100 000 h
Inštalačné teleso LED návestidla zliatina hliníka
Odolnosť proti vode vode odolné , vodotesné

 

Dopravná značka – zvýraznenie zvislého dopravného značenia

POPIS POŽIADAVKY
Rozmery dopravnej značky v1 000 x š750 mm
Prevedenie dopravnej značky zinkovaná, s lemom, reflexná fólia trieda 2
LED výstražné svetlá dvojica úsporných LED svetiel
Napájacie napätie 12 – 24 V/DC
Zmena jasu dynamická zmena jasu

 

Asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov

POPIS POŽIADAVKY
Rozmery presvetlenej dopravnej značky, obojstranná v750 x š750 mm

 
Zdroj svetla výbojka 250W, bielej farby,ktorá pôsobí v kontrastne k existujúcemu verejnému osvetleniu
Napájacie napätie 230 V AC
Inštalácia na výložníkový stožiar

 

Predpokladaná hodnota zákazky:
do 25.000 EUR bez DPH

Termín realizácie:
do 15.03.2014

Miesto plnenia:
2 Priechody pre chodcov na miestnej komunikácii Wilsonovo nábrežie v mieste križovania s Chrenovským mostom a miestnou komunikáciou Kmeťkova

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
–    doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti – montáže vyhradených technických zariadení – elektrických (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra)
–    platné oprávnenie uchádzača na montáž vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. (min. v rozsahu E2)
–    doklad preukazujúci technickú a odbornú spôsobilosť predložením platného osvedčenia pracovníka na montáž vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle vyhl. č 508/2009 Z.z. (min. v rozsahu E2)

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky tovarov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť v lehote od 21.01.2014 od 08.00 hod. do 23.01.2014 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Dopravno-bezpečnostné opatrenia – Wilsonovo nábrežie (neotvárať)“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena vrátane DPH

Vyhodnotenie ponúk:
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie diela.
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky.

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie diela

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu

Ďalšie informácie:
–    prípadné informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na útvare hlavného architekta, referáte dopravy a cestného hospodárstva, č. dv. 422, kontaktná osoba: Ing. Ján Pánský
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač
–    počas prác na komunikácii si zhotoviteľ zabezpečí osadenie prenosného dopravného značenia určeného cestným správnym orgánom (najlepšie súčasťou projektovej dokumentácie)
–    v prípade uloženia inžinierskych sietí do komunikácie je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (to neplatí pre uloženie dopravných LED gombíkov do vozovky)
–    dielo je financované z dotačných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR so spolufinancovaním mesta

Príloha výzvy:
návrh zmluvy na uskutočnenie diela
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

zmluva o uskutočnenie diela – návrh zmluvy Ikona súboru pdf (101 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014