Výzva na predloženie cenovej ponuky - ochranné osobné pracovné pomôcky
12. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác, zákon č. 95/2013 Tovary od 1000,00 € do 3300,00 € bez DPH
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác, zákon č. 95/2013 Tovary od 1000,00 € do 3300,00 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502142  e-mail: danasova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Današová, OŠMaŠ


2. Opis predmetu zákazky: ochranné osobné pracovné pomôcky
  71 ks pracovné nohavice biele dámske
142 ks tričko biele dámske
  71 ks pracovná obuv dámska biela (plná predná časť, vzadu pracka)
  17 ks pršiplášť (nie jednorazový)


3.Typ zmluvy: bez zmluvy

4.Miesto plnenia: ZŠS pri MŠ v Nitre

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1 870,00 € bez DPH

6. Termín dodania: do 20.12.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 15.11.2013 do 12.00 hod.
Ponuku zasielajte e-mailom alebo poštou na kontaktnú osobu.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude mu zadaná objednávka na tovar.

9. Podmienky účasti:
Dodávateľ má na území mesta Nitra predajňu, kde si budú pracovníčky vybraný tovar kupovať. Dodávateľ zabezpečí dostatočné množstvo tovaru pre každú pracovníčku.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie: žiadne
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014