Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie čistiacich prostriedkov
17. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1 000 € bez DPH
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 224                        Fax: –
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jančovičová
                  mail: Zuzana.Jancovicova@msunitra.sk

2. Opis predmetu zákazky:
Obstaranie čistiacich prostriedkov

3. Typ zmluvy:
Objednávka

4. Miesto plnenia:
Štúrova 55, Nitra – zariadenie

5. Rozsah ponuky: predpokladaná hodnota zákazky:
2 000€    bez DPH

6. Termín dodania:
priebežne rok 2014

7. Lehota na predloženie ponuky do :
21.2.2014

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

9. Podmienky účasti:
Cenová ponuka v zmysle špecifikácie predmetu zákazky.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Príloha:
-špecifikácia predmetu
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Krycí list – Čistiace prostriedky – ÚPB Ikona súboru pdf (81 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014