Výzva na predloženie cenovej ponuky - Montáž a demontáž 16 kusov prenosných stánkov. Montáž na Svätoplukovom námestí v Nitre.
16. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502207             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčin, Homola

2.Opis predmetu zákazky: Montáž a demontáž 16 kusov  prenosných stánkov. Montáž na Svätoplukovom námestí v Nitre.  
Vianočné mestečko 2013 – montáž a demontáž 16 kusov  prenosných stánkov.
Montáž  ukončiť do 23.11.2013. Stánok 3×2 m je zložený z dielov v počte 10 kusov vrátane rozoberateľnej  strechy a plechového predajného pultu a roštov -podlaha.  Stánky sú uložené v sklade- Kasárne ZOBOR je potrebné naložiť ich na prepravné vozidlo a vyložiť na Svätoplukovom námestí, následne  zmontovať.   Stánky je potrebné odovzdať jednotlivým predajcom 29.11.2013 do užívania. Bežné opravy na stánkoch počas trvania Vianočných trhov realizuje na svoje náklady úspešný subjekt.   
Demontáž obsahuje rozobratie stánkov na jednotlivé dielce vrátane striech, pultu a roštov   ich naloženie na prepravné vozidlo a ich vyloženie a uloženie  v sklade-  Kasárne Zobor.       
3.Typ zmluvy: Objednávka
4.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie Vianočné mestečko
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1 800 € vrátane DPH  
6. Termín dodania:
práce realizovať do 23.11.2013
7. Lehota na predloženie ponuky do : 21.10.2013 do 13.00 hod
    Mestský úrad OKČ a ŽP Štefánikova 60   950 06 Nitra
   Obálka označená SÚŤAŽ Montáž a demontáž stánky – Neotvárať ( na obálke uviesť odosielateľa )
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude mu vystavená zmluva
9. Podmienky účasti:.
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu bez DPH sadzbu DPH a cenu vrátane DPH v eurách  ( rozsah prác v zmysle bod . č 5 Rozsah ponuky )    za montáž a demontáž 16 kusov stánkov so  strechami pultom a roštami  vrátane ich naloženia a následne uloženia v sklade .
– oprávnenie na podnikane
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v eurách.
11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
12. Ďalšie informácie:
Demontáž je potrebné vykonať  v dňoch  27, 28.12., 30.12.2013 .
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014