Výzva na predloženie cenovej ponuky – Modernizácia priestorov interiéru NISYS – Štefánikova trieda 1 v Nitre
30. september 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 €
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108, 0902 960 675    
Kontaktná osoba: Zuzana Psotová


2. Opis predmetu zákazky:  „Modernizácia priestorov interiéru NISYS – Štefánikova trieda 1 v Nitre“
– jedná sa o výrobu a montáž atypického nábytku, výrobky z plexiskla, aplikácie z fólií, 3D texty, sedacie prvky, svietidlá a vešiaky, vrátane demontáže jestvujúceho interiéru a montáže nových prvkov.  

3. Miesto plnenia:  Prevádzka NISYS, Štefánikova trieda 1, Nitra

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   18.000 € bez DPH

5. Termín dodania:  do 30.11.2013
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do :  9.10.2013 do 16,00  hod. po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie:
Na hore uvedenom telefónnom čísle  alebo  mailovej adrese psotova@msunitra.sk  je možné dohodnúť obhliadku priestorov a vydanie písomnej špecifikácie jednotlivých modernizačných prvkov.
Obhliadku priestorov je možné si dohodnúť i priamo na prevádzke NISYS – Štefánikova trieda 1, Nitra
na telefónnom čísle 037/6502 128.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy – dodanie modernizácie Ikona súboru pdf (94 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014