Výzva na predloženie cenovej ponuky – havarijný stav.
6. november 2013
Podla zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon c. 95/2013 Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

Podla zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon c. 95/2013 Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávatela:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
ICO: 308 307
Sídlo:
Mesto: Nitra
PSC: 950 06
Ulica: Štefánikova trieda 60
Telefón: +421 37 6502 272
Mobil: +421 911 802 654
Kontaktná osoby:
Ing. Miroslav Ondrejicka – referent pre verejné obstarávanie, ondrejicka@msunitra.sk

2. Opis predmetu zákazky:
Na základe zistenej havárie potrubia ÚK a následného vytopenia kanálových priestorov, kde sa
nachádza rozvod potrubia kúrenia bola vykonaná obhliadka skutkového stavu predmetných
priestorov.
Popis skutkového stavu:
V objekte ZŠ krála Svätopluka bola nahlásená havária na rozvodoch ÚK. V súcasnej dobe je
v priestoroch školy vykonávaná rekonštrukcia vonkajších rozvodov a rekonštrukcia ÚK v objekte A.
Budova B bola napojená na nový vonkajší rozvod a mala byt spustená do prevádzky. Po napustení
došlo k poruche ležatých rozvodov nachádzajúcich sa v tepelných kanáloch pod podlahami školy.
Z tohto dôvodu došlo k zaplaveniu kanálov ÚK a k odstaveniu celého systému vykurovanie v tomto
objekte.
Nakolko nie je možné zistit miesto poruchy a potrubie ležatých rozvodov je po životnosti musí sa
neodkladne riešit oprava tohto havarijného stavu. Navrhujeme haváriu riešit etapovite. Bezodkladne
vymenit rozvody a umiestnit ich pod stropy. Z nových rozvodov napojit existujúce rozvody prípojok
a liatinových radiátorov. V druhej etape vymenit ovládacie prvky radiátorov. Odstránenie havárie je
neodkladné lebo je ohrozený chod školy.

3. Typ zmluvy:
Zmluva na uskutocnenie práce.

4. Miesto plnenia:
Základná škola krála Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
16.200,00 EUR bez DPH
6. Termín dodania:
Najneskôr do 17.11.2013.

7. Lehota na predloženie ponuky do:
11.11.2013 do 10:00 h.
Verejný obstarávatel požaduje:
1.) Ponuku uchádzac predloží v uzavretej obálke s oznacením nápisom „Ponuka – neotvárat!“
s uvedením názvu „ZŠ krála Svätopluka – havária rozvodov ÚK.“( na obálke je potrebné uviest
odosielatela ).
2.) Spôsob dorucenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne
do podatelne verejného obstarávatela.
Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzacovi
neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na
nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutocnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného
uchádzaca , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzacovi sa oznámi, že jeho ponuka sa
prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky úcasti:
– oprávnenie na podnikanie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzac, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávatela a bude mat
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzacom bude uzatvorená zmluva na
uskutocnenie prác.

11. Elektronická aukcia:
Nie. 

12. Dôvody na zrušenie sútaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzac nesplnil podmienky „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 

13. Dalšie informácie:
13.1. Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investicnej výstavby a rozvoja,
c.dv. 533, kontaktná osoba: Ing. Pavol Hrdý – referent pre prípravu stavieb, hrdy@msunitra.sk,
tel: 037/6502296
13.2. Obal ponuky musí obsahovat nasledujúce údaje:
a) adresu verejného obstarávatela
Mesto Nitra, Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
b) adresu uchádzaca (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
oznacenie heslom „ZŠ krála Svätopluka – havária rozvodov ÚK.“
13.3. Ponuky je možné dorucit poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do
podatelne verejného obstarávatela.
13.4. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzaca.

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy pre riešenie havarijného stavu ÚK pavilón B ZŠ kráľa Svätopluka Ikona súboru pdf (74 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014