Výzva na predloženie cenovej ponuky - Drevený altánok – výroba, montáž, osadenie
23. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/ 6518962                        Fax:
Kontaktná osoba: Materská škola Čajkovského, Danica Sedmáková


2. Opis predmetu zákazky: Drevený altánok – výroba, montáž, osadenie

3.Typ zmluvy:

4.Miesto plnenia: Materská škola Čajkovského 3 , Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1 200,- Eur s DPH

6. Termín dodania: 30. 10. 2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 30. 9. 2013

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti: Cena vrátane s DPH – výroba, osadenie, montáž

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€ ( prípadne iné kritériá podľa zváženia)

11. Elektronická aukcia: Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014