výzva na predloženie cenovej ponuky - dodávka čistiaceho materiálu
7. október 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 1.000 € – 3.300 €
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 1.000 € – 3.300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO :       308 307

Sídlo :      Nitra,  950 06

Ulica :      Štefánikova trieda  60

Telefón :  6502 216   fax: 6534 254

Kontaktná osoba: Mária Hoptajová

 

2. Opis predmetu zákazky:  dodávka  čistiaceho materiálu – vrecká do košov,35 l, 60l,120l,

    Handričky flanelové na prach a umývanie, cif 500 ml, špec. prostriedok na močový kameň 500 ml,

    Savo magnólia 5l,  Domestos,  Cilit 500 ml, Tabletky do umývačky riadu veľké balenie,

    Kuchynské utierky (rolky), univerzálne sacie handričky, súprava na umývanie okien s tyčou 3 m,

    Čistiaci prostriedok na linoleum, stierky na umývanie okien, portviše malé s lopatkou, gumenné       

     rukavice,

 

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.400 € bez DPH

 

5. Termín dodania:  do  konca roka 2013

 

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 10.10.2013 do 12,00  hod.  MsÚ Nitra

                                                                po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená

                                                                uchádzačovi neotvorená.

7. Podmienky účasti: živnostenský list , požadovaná kvalita tovaru

 

8. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

– dodávka tovaru do skladu MsÚ

 

9. Dôvody na zrušenie súťaže: 

– nebola predložená ani jedna ponuka

– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

 

13. Ďalšie informácie:

      Uchádzač vo svoje ponuke „musí“ uviesť svoju  e- mail adresu


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014