Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodanie komplet nádoby na psie exkrementy
5. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037 6502307                        
Kontaktná osoba: Jozef Stančík


2. Opis predmetu zákazky:
Dodanie komplet nádoby na psie exkrementy

3.Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

4.Miesto plnenia:
Mesto Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Komplet zahŕňa:
– plastová nádoba na psie exkrementy
– stĺpik na pripevnenie nádoby a zásobníka, vrátane spojovacieho materiálu
– plastový zásobník na papierové sáčky
– objem nádoby 50 litrov
– predpokladaná hodnota zákazky do 4 000 € vrátane DPH

6. Termín dodania:
 do 14 dní od podpisu zmluvy

7. Lehota na predloženie ponuky do :
08.11.2013 do 11.00 hod
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– doklad o oprávnení podnikať
– cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za 1 ks nádoby vrátane zásobníka na sáčky, stĺpika, spojovacieho materiálu  a dopravy na miesto určenia, t.j. Mestský úrad v Nitre, vrátane DPH.
– najjednoduchšia manipulácia pri vyberaní odpadu

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
– informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia
– obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
        – adresu verejného obstarávateľa
            Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre    
            Odbor komunálnych činností a životného prostredia
            Štefánikova tr. 60
            950 06 Nitra
– adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesto podnikania)
        – označenie heslom Nádoby na psie exkrementy
        
–    ponuky je možné doručiť iba poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy nádoby 2013 Ikona súboru pdf (108 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014