Výzva na predloženie cenovej ponuky - Didaktické hry a pomôcky pre MŠ
7. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Didaktické hry a pomôcky pre MŠ
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary a služby v hodnote od 3 300,00 € do 20 000,00 €
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO: 308 307

S í d l o:

Mesto: Nitra PSČ: 950 06

Ulica: Štefánikova 60

Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331                      

Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Tovar pre kategóriu: Didaktické hry a pomôcky pre MŠ podľa výkazu v prílohe

 

 1. Typ zmluvy:

Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní

 

 1. Miesto plnenia:

Materské školy podľa výkazu v prílohe

 

 1. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:   8 380,74 EUR  bez DPH

Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:

Cena za tovar, dovoz, montáž –   bez DPH

                                                     vrátane DPH

 1. Termín realizácie:

       do 20.12.2013

 

 1. Lehota na predloženie ponuky do : 14.10.2013 do 1200 hod.

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje

 • adresu verejného obstarávateľa

Mesto Nitra, Mestský úrad

OŠMaŠ  RPV                                                                                
Štefánikova 60

950 06 Nitra

 • adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)

 

označenie heslom „Tovar pre kategóriu: Tematické hry v MŠ“   

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 • najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH
 • úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.
Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy Výzvy Ikona súboru pdf (69 KB)

príloha – Výzva Didaktické hry a pomôcky Ikona súboru pdf (206 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014