Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Darčekové vianočné nákupné poukážky“
19. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby od 3 300,- €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby od 3 300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502100                        Fax:037/6534254
Kontaktná osoba: kancelária prednostu MsÚ v Nitre


2. Opis predmetu zákazky: „Darčekové vianočné nákupné poukážky“  v nominálnej hodnote  20,- €/ ks .
Darčekové poukážky budú prijímané v označených zariadeniach na území SR.
Predpokladaný odber darčekových kupónov je 223 ks .
Poukážky sú vo forme darčekových poukážok zodpovedajú všeobecným právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlače.

3.Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

4.Miesto plnenia: Mestský úrad,  Štefánikova 60, Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  4 460 €,- bez DPH

6. Termín dodania: do 20.12.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 19.12.2013 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke:

a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Darčekové vianočné nákupné poukážky (neotvárať)“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Darčekové vianočné nákupné poukážky (neotvárať)“  na adresu:
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
Kópia živnostenského oprávnenia.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
Uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služby.

11. Elektronická aukcia:
Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:

Návrh zmluvy musí byť súčasťou ponuky uchádzača.

Prílohy:
– Návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na dodanie služby – darčekové poukážky Ikona súboru pdf (93 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014