Vyhodnotenie cenových ponúk - „ÚPN zóny Párovské Háje - čistopis “
2. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Z.z. Služby od 1000,-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Z.z. Služby od 1000,-€

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:     Mesto Nitra
IČO:        308 307
Sídlo:       Štefánikova 60
                 950 06 Nitra


2. Názov a predmet  zákazky:

„ÚPN zóny Párovské Háje – čistopis “
V súvislosti s potrebou udržania aktuálneho stavu návrhu územnoplánovacej dokumentácie Mesto Nitra po schválení Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Nitra ( ďalej len ZaD č. 4 ÚPN mesta Nitra) obstaráva zapracovanie vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie do návrhu Územného plánu zóny Párovské Háje.


3. Úspešný uchádzač:
ARCH.EKO
Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o
Kuzmányho 2
974 01 Banská Bystrica

4. Cena za predmet zákazky: Celková cena  2990 Eur.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014