Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Nitry
19. december 2019

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

uznesením číslo 396/2019–MZ z 13. zasadnutia (riadneho ) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12.decembra 2019

vyhlasuje

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

26. 03. 2020 za deň konania voľby

Hlavného kontrolóra Mesta Nitry,

ktoré sa uskutočnia v zasadačke MsÚ č.dv. 118, Štefánikova tr. 60

s  dĺžkou pracovného času hlavného kontrolóra na 100%  pracovný úväzok, plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

u r č u j e

a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Nitry – kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) iné predpoklady:

  • prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
  • komunikatívnosť,
  • organizačné a riadiace schopnosti,                 
  • morálna bezúhonnosť.

c) náležitosti písomnej prihlášky:

  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
  • osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016, t. j.:
   1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
   2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
   3. štátne občianstvo,
   4. pohlavie,
   5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
  • na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu,
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne  úkony v plnom rozsahu,
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v mestskom zastupiteľstve,
  • koncepcia o činnosti hlavného kontrolóra maximálne na 2 strany formátu A4.

 Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Kandidát  na   funkciu  Hlavného  kontrolóra  Mesta  Nitry  svoju písomnú  prihlášku  spolu s požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra t. j. do 12.03.2020 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Nitra – Neotvárať“   na adresu: MESTO NITRA – Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne Mestského úradu v Nitre.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022