Výberové konanie na pozíciu: vedúci odboru komunikácie a propagácie (m/ž)
28. január 2022

MESTO NITRA

zastúpené primátorom mesta Marekom Hattasom

vyhlasuje výberové konanie

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

na pozíciu  vedúci odboru komunikácie a propagácie  (m/ž)

Dátum zverejnenia:  27.1.2022 – 18.2.2022 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Je zodpovedný za riadenie komunikácie a propagácie mesta Nitra
 • Aktívne buduje vzťahy s novinármi
 • Prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu mesta Nitra v očiach širokej verejnosti
 • Navrhuje komunikačnú stratégiu mesta
 • Podieľa sa na tvorbe pravidiel internej komunikácie, dohliada nad ich dodržiavaním
 • Udržiava si prehľad v trendoch online marketingu, médií, sociálnych sietí, reklame atď. a tieto trendy aplikuje v komunikácii a propagácii mesta Nitra
 • Ovláda online marketing a princípy vedenia rôznych komunikačných a marketingových kampaní
 • Spolu s vedením mesta tvorí víziu smerovania odboru, úradu a mesta
 • Nastavuje procesy nevyhnutné k fungovaniu odboru
 • Udržiava si prehľad o práci všetkých referentov na odbore
 • Komunikuje s poslancami a orgánmi mesta, komplexne pripravuje materiály do MR, MsZ, na komisie a do Mediálnej rady, vytvára a upravuje smernice
 • Stmeľuje tím a vytvárať podnetnú, prajnú atmosféru na kreatívnu, nekonvenčnú prácu
 • Zabezpečuje efektívne hospodárenie zverenej časti rozpočtu

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa; vzdelanie v obore žurnalistika, marketing, komunikácia-výhodou  

Jazykové znalosti

 • znalosť jedného cudzieho jazyka na úrovni  – stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • prax na obdobnej riadiacej pozícii výhodou
 • výborná znalosť gramatiky a štylizácie, kultivovaný slovný prejav
 • prax v oblasti marketingu, sociálnych médií, reklamných kampaní
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • občianska bezúhonnosť,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • riadiace schopnosti,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point – pokročilý

Počet rokov praxe

 • najmenej 3 roky odbornej praxe v danej oblasti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • riadiace schopnosti
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 •  analytické myslenie
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa: Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce: Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1800,-

Základná zložka zmluvnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača.

K základnej mzde je možnosť vyplatenia odmien v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania 
 • profesijný životopis a motivačný list
 • čestné vyhlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

 • portálu Profesia, www.profesia.sk (odporúčaná forma)
 • portálu nitra.sk
 • osobne na podateľni Mestského úradu alebo poštou MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra, s označením na obálke, „Výberové konanie vedúci OKaP“

Poznámka:

Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

Kandidátom,  ktorí v rámci užšieho výberu postúpia do finálneho kola, bude zaslaná úloha so zadaním, pripraviť stratégiu v oblasti  komunikácie a propagácie v rozsahu  min. 2 strán A4.

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Antonuccio, referát ľudské zdroje, personalne@msunitra.sk, tel: 037/6502253

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a pošlú kompletné požadované doklady.  

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022