Výberové konanie na pozíciu: vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja
11. september 2020

 

MESTO NITRA

zastúpené primátorom  mesta

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie : vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • vzdelanie v stavebnom odbore alebo technického zamerania výhodou
 • preukázateľné min. 3 ročné skúsenosti s riadením stavebných projektov
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
 • schopnosť koordinovať prípravu a realizáciu plánu investičných akcií, projektovú dokumentáciu, rozpočty, výkazy výmer, reporty, dodržiavanie záručných podmienok, dohľad nad dodržiavaním správnych technologických postupov, implementáciu zmien počas realizácie
 • spolupráca na príprave tendrov, podmienok čerpania eurofondov a rozpočtového procesu
 • skúsenosti s realizáciou investičných akcií financovaných z eurofondov výhodou
 • schopnosť riadiť a viesť tím 10-15 ľudí
 • reportovanie výsledkov vedeniu mesta a členom mestského zastupiteľstva
 • výborné komunikačné schopnosti
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Iné kritériá a požiadavky :

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • koncepčné a analytické myslenie
 • vysoká miera samostatnosti a osobného nasadenia pri dosahovaní cieľov
 • spoľahlivosť a cit pre detail
 • občianska bezúhonnosť
 • proaktivita a proklientské myslenie

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1638,00 €, môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.  

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne dňa 09.10.2020  do 12.00 hod.  odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie vedúci OIVaR“ osobne do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra , resp. elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk .

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať. 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na výberové konanie.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a  o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022