Výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre
23. január 2020
.

MESTO NITRA

zastúpené primátorom mesta

vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie funkcie:

riaditeľa príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre

so sídlom Jánskeho 7 v Nitre

s dĺžkou pracovného času na 100% pracovný úväzok na dobu určitú z dôvodu zastupovania

Kvalifikačný predpoklad:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v sociálnej oblasti alebo zdravotníctva, resp. v oblasti ekonomického alebo právneho smeru

 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
 • prax v oblasti riadenia 3 roky
 • prax v sociálnej oblasti 3 roky

Iné kritériá a požiadavky :

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Znalosť legislatívy v sociálnej oblasti a to najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy s dôrazom na riadenie rozpočtových organizácií zriadených mestom a to najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov • Znalosť legislatívy v oblasti pracovného práva s dôrazom na zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť
 • Zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách
 • Komunikatívnosť, časová flexibilita
 • Ovládanie práce s počítačom (Microsoft Office)

Mzdové ohodnotenie:

bude určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, minimálna suma mesačného funkčného platu od 1221,00 €, pričom konečná výška funkčného platu bude závislá od skúseností a odbornosti vybratého uchádzača, podľa dĺžky započítanej praxe zamestnanca.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:

 • profesijným životopisom v Europasse
 • osobným dotazníkom (príloha č. 1)
 • fotokópie dokladov o získanom vzdelaní ( diplom, certifikáty, osvedčenia a pod.)
 • referenciami od predchádzajúceho zamestnávateľa/ov v sociálnej oblasti
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • žiadosťou o výpis z registra trestov ( príloha č.2), výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Nitra
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania a vymenovania do funkcie v mestskom zastupiteľstve.

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači v termíne do 11.02.2020 odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie SZSS riaditeľ– neotvárať“ osobne do podateľne Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu v Nitre. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry .

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Ďalšia informácia:

Výberové konanie nie je v v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov.

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa príspevkovej organizácie Správy zariadenia sociálnych služieb v Nitre rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Nitry na návrh primátora mesta Nitry v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Súbory na stiahnutie:

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022