Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ Kreatívneho centra Nitra
29. január 2021

MESTO NITRA

zastúpené primátorom mesta

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Kreatívneho centra Nitra

 

Kvalifikačné požiadavky: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca na vedúcich postoch v organizácii pôsobiacej v kultúrnom a kreatívnom priemysle minimálne 5 rokov,
 • skúsenosti so spoluprácou s podnikateľskými subjektami kultúrneho a kreatívneho priemyslu, so spoluprácou s univerzitami, resp. inými vzdelávacími organizáciami,
 • zameranie na vizuálne umenie, scénické umenie, hudbu, audiovíziu a multimédia alebo remeselnú výrobu je výhodou,
 • vynikajúce riadiace, komunikačné, organizačné a negociačné schopnosti,
 • základy projektového alebo procesného manažmentu (PRINCE2, IPMA, PMI) výhodou.

Zodpovednosti:

 • Riaditeľ kreatívneho centra je zodpovedný za celkové riadenie a strategický rozvoj kreatívneho centra.
 • Zabezpečenie fungovania kreatívneho centra v rámci projektu Kreatívne centrum Nitra, (ITMS kód: NFP302030ADT3).
 • Udržiavanie a tvorba nových partnerstiev spočívajúca v aktívnom vyhľadávaní a zabezpečení spolupráce s organizáciami v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
 • Výber, plánovanie a hodnotenie partnerstiev na základe navrhnutých hodnotiacich hárkov v súvislosti s dodržaním rozpočtu kreatívneho centra.
 • Spracovanie stratégie zapojenia aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
 • Pomoc s výberom investorov, biznis anjelov alebo obchodných partnerov pre klientov kreatívneho centra.
 • Kontinuálne prehodnocovania možností realizovania aktivít v kreatívnom centre.
 • Budovanie spolupráce s organizáciami ako Slovak Business Agency (SBA), Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
 • Koordinovanie interných materiálových, ľudských aj finančných zdrojov.
 • Manažérske rozhodovanie v rámci fungovania kreatívneho centra tak, aby bolo kreatívne centrum finančne nezávislé od verejných zdrojov.
 • Nastavenie obchodnej vízie a tvorby dodávateľského a klientskeho poolu.
 • Prezentovanie kreatívneho centra navonok voči verejnosti, voči riadiacemu orgánu ako aj médiám.
 • Pravidelné prezentovanie výsledkov pred riadiacou radou projektu zostavenou z pracovníkov Mesta Nitra.

Nástup: ihneď

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 2150,00 €, môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:

 • profesijným životopisom,
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti,
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania,
 • potvrdením, resp. čestným vyhlásením o požadovanej praxi,
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne dňa 21.02.2021 odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie Riaditeľ KCN“ osobne   do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra, resp. elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk .

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať. 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na výberové konanie.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorý bude treba spracovať návrh fungovania KC, tvorby nových partnerstiev v regióne i mimo neho a stručný manažérsky pohľad na základe informácií z Opisu projektu (ten dodatočne zašleme).

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a  o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022