Výberové konanie na pozíciu: prevádzkový pracovník - pomocný stavebný robotník
6. júl 2020

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta hľadá    zamestnanca na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – pomocný stavebný robotník“

V Stredisku mestských služieb na výkon prác pri údržbe mestských komunikácií – vykonáva pomocné, obslužné a dokončovacie  stavebné práce pri oprave miestnych komunikácií a  drobné opravy všetkých budov a zariadení v správe Mesta Nitra.

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J.Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 624,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania : nevyžaduje sa

Odborné vedomosti :

–  základné vlastností stavebných materiálov, spôsoby ich   použitia, manipulácie pri doprave a montáži

– základné stavebné technológie

– spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia , strojov a zariadení na pomocné práce pri   výkone práce

Predpokladaný nástup do zamestnania :  8/2020

Zoznam požadovaných dokladov: 

    –   uvítame ucháddzačov s výučným listom

    –   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „prevádzkový pracovník – pomocný stavebný robotník“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ stavebný robotník – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestký úrad, štefánikova tr. Č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa :10.7.2020. Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022