Výberové konanie na pozíciu: Odborný garant Komunitného centra
8. október 2019
Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

 

Oznam o výberovom konaní

 

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

podporuje výkon

KC : Orechov dvor , Nitra

 

 

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

 Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 

 1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28/10/2019 o 09 hod. v priestoroch Mestského úradu na Štefánikova tr. 60,950 06 Nitre, miestnosť č. 633

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie  do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu  Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22/10/2019 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
 •  potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

Uchádzač, ktorý sa uchádza zároveň o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a),

alebo

 1. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a).

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b.) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a.), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a.) za splnený.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. Januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby povinný vydať písomné potvrdenie.

Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4,):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú činnosť,
 • akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka[1] , ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.                                                    

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant KC sú:

 • znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; manažérske schopnosti, schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov[2] (nie staršieho ako tri mesiace).

Suma základnej zložky mzdy pre pozíciu odborný garant KC je: 893,00 €

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu, preukázateľne e-mailom (v prípade potreby aj mobilným telefónom, telefónom zaznamenávajúcim volané čísla a pod.).

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): lokalita Orechov dvor, Nitra.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 31/10/2019.

Pracovná činnosť odborného garanta KC:

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.

Odborný garant vykonáva činností:

 • v spolupráci s prevádzkovateľom nastavuje smerovanie činnosti komunitného centra v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb,
 • odborne riadi poskytovanie služieb v komunitnom centre, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitných centier,
 • odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity,
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra,
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov,
 • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb, sociálnej práce, komunitnej práce a ďalších činností komunitného centra,
 • vykonáva sociálnu diagnostiku klienta,
 • poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované – v prípade, že má oprávnenie špecializované poradenstvo poskytovať) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka,
 • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby,
 • spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta,
 • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb,
 • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra a spolupracuje s médiami,
 • zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie klientov a aktivít komunitného centra,
 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra,
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom,
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

[1] Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce) po dosiahnutí minimálne prvého  stupňa vysokoškolského vzdelania vo vyššie uvedených odboroch.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

[2] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

 

Súbory na stiahnutie:

Oznam o výberovom konaní Ikona súboru pdf (110.5 KB)


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022