Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/a Strediska mestských služieb
12. máj 2021

MESTO NITRA

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

vedúci Strediska mestských služieb

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • operatívne riadenie  a zabezpečovanie každodenného  chodu  strediska mestských služieb
 • realizovanie  výkonu  činnosti na úseku komunálnych činností a služieb mesta 
 • koordinovanie a riadenie koncepčných aktivít v 4 referátoch v oblasti zabezpečenia správy a údržby : miestnych komunikácií, verejnej zelene, mestského mobiliáru a výkonu obslužných činností, správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov
 • zúčastňovanie sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, komisií a VMČ
 • pravidelný reporting vedeniu mesta  a členom mestského zastupiteľstva
 • optimalizácia riadenia za účelom nastavenia výkonnostných parametrov zamestnancov
 • zodpovedanie sa za zverenú časť rozpočtu  a nastavenie efektívneho vynakladania finančných prostriedkov 
 • príprava cenových ponúk za jednotlivé prevádzkové úseky organizácie – referátov
 • vypracovanie koncepčných materiálov do komisií a mestského zastupiteľstva za jednotlivé prevádzkové úseky podľa požiadaviek
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy a súčinnosť pri vybavovaní agendy
 • príprava podkladov za prevádzkový úsek pre procesy verejného obstarávania
 • zabezpečuje vedenie registratúry
 • dodržiava a sleduje právne normy a zákony a vypracováva podklady v súlade s platnou legislatívou

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • znalosť problematiky zabezpečenia služieb a prác pre Mesto Nitra –výhodou
 • odborná prax 5 rokov ; v oblasti zabezpečenia služieb a prác vo verejnej správe alebo korporátnej sfére
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • základne znalosti legislatívy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  a zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
 • znalosť finančných a rozpočtových pravidiel
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office)

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť procesov riadenia /leadership
 • Organizačné a analytické schopnosti
 • Samostatnosť pri riešení úloh
 • Zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách
 • Komunikatívnosť,  otvorenosť ku zmenám

Zoznam  požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. životopis v štruktúrovanej forme
 3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 4. čestné vyhlásenie o ukončení vzdelania
 5. písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:

 • odborné posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca
 • vypracovanie prípadovej štúdie
 • behaviorálny pohovor

Mzdové ohodnotenie: 1800 €/mesačná základná zložka zmluvnej mzdy

Základná zložka zmluvnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača. K základnej mzde je možnosť vyplatenia odmien v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Dátum a miesto podania žiadostí

Záujemcovia o pozíciu „vedúci Strediska mestských služieb“ sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

 • portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma), nitra.sk, www.istp.sk
 • e-mailom na adrese: antonuccio@msunitra.sk
 • doručením dokladov do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne MsÚ je najneskôr dňa 2.6.2021 do 11.00 hod.

Zalepenú obálku označte „vedúci Strediska mestských služieb“  Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov, ktorí  budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať. 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022