Výberové konanie na obsadenie miesta: referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu
18. jún 2021

MESTO NITRA

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • budovanie a posilňovanie zahraničných vzťahov mesta Nitra s dôrazom na projektovú spoluprácu,  zdieľanie inovácií a know-how
 • vytváranie a posilňovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 • tvorba stratégií a koncepcií mesta s dôrazom na zapájanie partnerov
 • odborná činnosť v procese samohodnotenia úradu podľa metodiky CAF v oblasti strategického riadenia a partnerstiev
 • odborná činnosť a koordinácia partnerov pri práci s cudzincami a návštevníkmi v meste Nitra

Kvalifikačné predpoklady:     

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • odborná prax 5 rokov
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office)
 • znalosť anglického jazyka B2

Osobnostné predpoklady:

 • predchádzajúca skúsenosť s prípravou a implementáciou medzinárodných projektov vítaná
 • spolupráca so subjektami cezhraničnej spolupráce , univerzitami, resp. inými vzdelávacími organizáciami
 • znalosť problematiky externého financovania projektov, súvisiacej legislatívy- podmienkou
 • vynikajúce komunikačné, organizačné a negociačné schopnosti
 • koncepčné myslenie, orientácia v rôznych oblastiach verejnej správy a samosprávy so zreteľom na  kľúčové aktivity Mesta Nitra.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. životopis v štruktúrovanej forme so stručným popisom pracovných činností
 3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 4. čestné vyhlásenie o ukončenom najvyššom vzdelaní
 5. písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.

Mzdové ohodnotenie: 1133 €/mesačná základná zložka zmluvnej mzdy

Základná zložka zmluvnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača. K základnej mzde je možnosť vyplatenia odmien v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Dátum a miesto podania žiadostí

 Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

 • portálov www.profesia.sk (odporúčaná forma), nitra.sk, www.istp.sk
 • e-mailom na adrese: antonuccio@msunitra.sk
 • doručením dokladov do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne MsÚ je najneskôr dňa 21.07.2021 do 12.00 hod.

Zalepenú obálku označte „referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu “  Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov, ktorí  budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Na oneskorene podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne tým uchádzačom, ktorí postupujú do užšieho procesu  najmenej 7 dní pred ich začatím. 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022