Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra
6. máj 2021

Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Kvalifikačné predpoklady

 • požadovaná odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 138/2019“) a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie I. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona            č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019
 • prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie –  názov školy  – neotvárať!“ najneskôr do 27. mája 2021 do 12,00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022