Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Rázusova 26, Nitra
16. február 2022

Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Rázusova 26, Nitra

 

 

Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • podľa § 39, ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – názov školy – neotvárať!“ najneskôr do 15. marca 2022 do 12,00h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022