Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Okružná 1, Nitra
2. máj 2017

Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Okružná 1, Nitra

 

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch      a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť 

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – názov školy – neotvárať!“ najneskôr do 22. mája 2017 do 12.00 h    na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.        


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022