Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
9. január 2020

Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/ka Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie 1. atestácie,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školského zariadenia,
 • znalosť v odbornej problematike európskej a národnej mládežníckej legislatívy a politiky,
 • prierezový prehľad v oblasti práce s mládežou,
 • znalosť práce s PC (MS Office – pokročilý, internet – pokročilý),
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov (Programy pre mládež, Erasmus+, EŠIF) výhodou,
 • znalosť projektového manažmentu výhodou,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou,
 • vodičský preukaz sk. B výhodou,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • analytické myslenie,
 • tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
 • komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
 • facilitačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (ako moderného centra voľného času),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie –  názov školského zariadenia  – neotvárať!“ najneskôr do 21. februára 2020 do 12,00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022