Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre
5. august 2021

MESTO NITRA

zastúpené primátorom  mesta

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie : riaditeľa príspevkovej organizácie

   Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre

so sídlom Jánskeho 7 v Nitre

Kvalifikačný predpoklad:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

humanitného smeru v  sociálnej oblasti alebo zdravotníctva, resp.  v oblasti ekonomického alebo právneho  zamerania 

 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
 •  minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 3 roky praxe v zariadení sociálnych služieb

Iné kritériá a požiadavky :

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Znalosť legislatívy v sociálnej oblasti a to najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí   a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy s dôrazom na riadenie rozpočtových organizácií zriadených mestom a to najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
 • Znalosť legislatívy v oblasti pracovného práva s dôrazom na zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • Organizačné a riadiace schopnosti,  samostatnosť.
 • Zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách.
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Komunikatívnosť, časová flexibilita.
 • Počítačové znalosti  Microsoft Office na úrovni pokročilý
 • Schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia.
 • Vodičské oprávnenie sk. B – výhodou

Výberové konanie bude zamerané  na:

 • odborné posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca
 • vypracovanie projektu – zámeru  Koncepcie efektívneho riadenia Správy zariadenia sociálnych služieb v Nitre, skvalitňovanie činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov

Mzdové ohodnotenie: bude určené podľa zákona č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.                  

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom v Europasse
 • osobným dotazníkom (príloha č. 1)
 • fotokópie dokladov o získanom vzdelaní ( diplom, certifikáty, osvedčenia a pod.)
 • referenciami od predchádzajúceho zamestnávateľa/ov v sociálnej oblasti
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • žiadosťou o výpis z registra trestov ( príloha č.2), výpis z registra trestov si vyžiada        Mesto  Nitra
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania a vymenovania do funkcie v mestskom zastupiteľstve
 • písomne predložiť vypracovaný projekt – zámer Koncepcie efektívneho riadenia Správy zariadenia sociálnych služieb v Nitre, skvalitňovanie činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov v rozsahu max. 3-4  strán A4.

Dátum a miesto podania žiadostí

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou alebo osobne  do podateľne  Mestského úradu v Nitre na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra,   v termíne do 20.08.2021.  Obálku s materiálmi označiť  „Výberové konanie SZSS riaditeľ– neotvárať“ Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu v Nitre. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry .

Výberové konanie vyhlasujeme prostredníctvom portálu nitra.sk,   www.profesia.sk a www.istp.sk. Pri prihlasovaní elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk platí  dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov,  ktorí splnia všetky stanovené podmienky a predložia všetky požadované doklady.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na výberové konanie.

Ďalšia  informácia:
Výberové konanie nie je v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme      v znení  neskorších  zmien a    doplnkov.
Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa  príspevkovej organizácie Správy zariadenia sociálnych služieb v Nitre rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Nitry na návrh primátora  mesta Nitry v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov. 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022