VVoľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
6. október 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: 

„referent pre prípravu stavieb“

 • v odbore investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre,

ktorý sa podieľa na investičnej činnosti pri príprave stavieb.  Zabezpečuje predprojektovú prípravu stavieb realizovaných mestom. Dohliada na dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby. Sleduje systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby. Spolupracuje pri tvorbe zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Úplné stredné vzdelanie  s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Vzdelanie v odbore:  stavebného zamerania

Podmienky:                                    

 • skúsenosti z investičnej činnosti 
 • prax v príprave a realizácií stavieb            

Požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti ekonomiky stavebníctva a procesu výstavby
 • legislatívne znalosti
 • výhodou pre uchádzača preukaz o odbornej spôsobilosti – činnosť stavebného dozoru
 • občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť
 • bezchybné ovládanie úradného jazyka
 • čítanie v stavebných výkresoch
 • technické myslenie
 • schopnosť vyjednávania
 • pružnosť v myslení
 • počítačová gramotnosť (ovládanie MS Office, Outlook, web) AutoCad – výhodou
 • vodičské oprávnenie motorových vozidiel skupiny „B“

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Štefánikova tr.č.60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje:  1200,00 € môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prípravu stavieb“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „OIVaR – prípravár“  najneskôr  dňa 20.10.2021  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022