Voľno pracovné miesto na pozíciu referent pre prípravu stavieb
13. december 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre prípravu stavieb

v odbore investičnej výstavby a rozvoja, ktorý sa podieľa na investičnej činnosti pri príprave stavieb.  Zabezpečuje predprojektovú prípravu stavieb realizovaných mestom. Dohliada na dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby. Sleduje systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby. Spolupracuje pri tvorbe zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 963,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru           

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť, rozhodovanie, komunikácia
 • znalosť práce s PC – programy balíka Office – pokročilá,
 • vodičský preukaz skupiny „B“ – výhodou

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu so:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne do 08.01.2020  odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „referent pre prípravu stavieb – neotvárať“ osobne do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu v Nitre. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry .

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Ing. František Halás, dočasne poverený výkonom funkcie vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja, te. 037/6502296, e.mail: Frantisek.Halas@msunitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022