Voľné pracovné miesto: rodičovský asistent v Materskej škole, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra
18. november 2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra

Voľné pracovné miesto: 1 miesto-rodičovský asistent v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

Predpoklady:

  • neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou,
  • osobnostné predpoklady (priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami),
  • ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 03.12.2020 na adresu: Základná škola s MŠ, Novozámocká 129, 949 05 Nitra

Na obálku uveďte: „ RODIČOVSKÝ ASISTENT  MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 07.12.2020 v čase od 12.00 – 13.00 hod v budove komunitného centra na Orechovom dvore a uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022