Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: upratovačka
26. november 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom                                      

vyhlasuje v projekte „Pracuj, zmeň svoj život“ osobný pohovor

na obsadenie pracovných pozícií:

 

 • Dve pracovné miesta „upratovačka“   na 18,75 hodín týždenne 

Ponúkame:

 • mzdové ohodnotenie – minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 312,00 € 

v súlade  stanoveným  pracovným  úväzkom   18,75  hodín týždenne.

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • práca počas týždňa

Vyžadujeme:

Kvalifikačné predpoklady:

Základné vzdelanie

Informácie o pracovnom mieste:

 • Upratovacie a čistiace práce v priestoroch Komunitného centra v lokalite Orechov Dvor podľa schváleného sanitačného programu.
 • Zabezpečovanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch v Komunitnom centre Orechov Dvor podľa schváleného sanitačného programu.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra  –  Orechov  dvor

Druh pracovného pomeru:  50% pracovný úväzok, t.j. 18,75 hodín týždenne s pracovnými časom:

 ranná zmena 7.30 – 11.15 hod.

1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. Vedený/ná v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti v dĺžke najmenej 1 mesiac
 2. samostatnosť
 3. spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu sa kandidát uchádza,
 • životopis s aktívnym telefonickým kontaktom, resp. e-mailom,
 • doklad o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr v termíne dňa 04.12.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OSS-upratovačka“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlú elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.

Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú všetky požadované kritériá.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra nebude kontaktovať.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022