Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent technik - rozpočtár
6. august 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent technik – rozpočtár“

 v odbore majetku Mestského úradu v Nitre s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania kontroly vykonávania úkonov za správcu Službyt Nitra, s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM a Komisionárskej zmluvy č. 75/2020/OM, kontroluje ponukové rozpočty zhotoviteľov s dostupnými cenníkmi, odsúhlasuje faktúry za zadané projekty a prieskumné práce od Správcu Službyt Nitra, s.r.o. a odovzdáva ich na úhradu, v rámci internej fakturácie. Kontroluje predložený návrh ročného plánu údržby a opráv majetku na nehnuteľnostiach zverených správcovi Službyt Nitra, s.r.o. údržbu, opravy a rekonštrukcie majetku od 2000,-€ bez DPH za jednotlivé zákazky v jednotlivých nebytových priestoroch, predložené správcom Službyt Nitra, s.r.o. Kontroluje predložený písomný plán predpokladaných úprav a nákupov, nezahrnutých do ročného plánu, ktorý predkladá Službyt Nitra, s.r.o. a dáva k tomu písomné vyjadrenie. Kontroluje faktúry predložené Službytom Nitra, s.r.o., ktoré sú zabezpečované dodávateľsky a dáva k tomu vyjadrenie do 7 dní.  

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  928,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania 

USO technického alebo ekonomického smeru

požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent technik – rozpočtár“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OM – technik-rozpočtár “  najneskôr  dňa 21.08.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022