Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
31. august 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu“

v odbore dopravy   Mestského úradu v Nitre,

Komplexne zabezpečuje rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť vo vymedzenej oblasti stavebného poriadku, vykonáva odbornú činnosť a prípravu rozhodnutí na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, posudzuje projektové dokumentácie vymedzených cestných stavieb, odborne zabezpečuje výkon činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, pre vymedzené cestné stavby stavebné konania, konania k zmene stavby pred dokončením, konania k predĺženiu platnosti stavebných povolení, pripravuje stavebné povolenia, rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebných povolení, rozhodnutia o zastavení stavebného konania, rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, prijíma a odborne vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, týkajúcich sa miestnych a účelových komunikácií , kolaudačné konania, konania o predčasnom užívaní stavieb aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby a konania o zmene účelu využitia stavieb, pripravuje kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby, rozhodnutia o zmene účelu užívania, ako aj rozhodnutia o zamietnutí týchto návrhov, pre cestné stavby konania o odstránení stavieb, o nariadení nevyhnutných prác a zabezpečovacích prác cestných stavieb, pripravuje povolenia na odstránenie stavieb, rozhodnutia a nariadenia o vykonaní nevyhnutných úprav  a zabezpečovacích prác.

Požadovaný stupeň vzdelania

  vysokoškolské vzdelanie technického smeru

Požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, správne konanie, zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
 • osobitná odborná spôsobilosť na úseku dopravy – výhodou
 • osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady – výhodou
  prax v obore – výhodou
 • jazykové znalosti – výhodou
 • dobrá znalosť práce s PC
 • samostatnosť, komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie,  , analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1300,00 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prípravu stavieb“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „OD- doprava “  najneskôr  dňa 16.09.2021 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 95006 Nitra  alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022