Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
25. máj 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 

„referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu“

v odbore dopravy Mestského úradu v Nitre,

 

Komplexne zabezpečuje rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť vo vymedzenej oblasti stavebného poriadku, vykonáva odbornú činnosť a prípravu rozhodnutí na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, posudzuje projektové dokumentácie vymedzených cestných stavieb, odborne zabezpečuje výkon činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, pre vymedzené cestné stavby stavebné konania, konania k zmene stavby pred dokončením, konania k predĺženiu platnosti stavebných povolení, pripravuje stavebné povolenia, rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebných povolení, rozhodnutia o zastavení stavebného konania, rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, prijíma a odborne vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, týkajúcich sa miestnych a účelových komunikácií , kolaudačné konania, konania o predčasnom užívaní stavieb aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby a konania o zmene účelu využitia stavieb, pripravuje kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby, rozhodnutia o zmene účelu užívania, ako aj rozhodnutia o zamietnutí týchto návrhov, pre cestné stavby konania o odstránení stavieb, o nariadení nevyhnutných prác a zabezpečovacích prác cestných stavieb, pripravuje povolenia na odstránenie stavieb, rozhodnutia a nariadenia o vykonaní nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác.

 

Požadovaný stupeň vzdelania

  vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa technického smeru

Požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, správne konanie, zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
 • osobitná odborná spôsobilosť na úseku dopravy – výhodou
 • osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady – výhodou
 • prax v obore – výhodou
 • jazykové znalosti – výhodou
 • dobrá znalosť práce s PC
 • samostatnosť, komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie,  analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou
 • ovládanie oficiálneho úradného jazyka  na Slovensku

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1.247,00 € môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prípravu stavieb“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „OD-ŠSÚ pre dopravu “  najneskôr  dňa 25. 06.2021    na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.   Uchádzači, ktorí nespĺňajú požiadavku vzdelania  nebudú zaradení do procesu výberu.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.  

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022