Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre vymáhanie pohľadávok
31. júl 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent  pre vymáhanie pohľadávok“

Odboru služieb úradu  Mestského úradu v Nitre 

s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania právnej agendy v oblasti vymáhania nedaňových  pohľadávok Mesta Nitry v konaniach pred súdmi najmä zastupovanie mesta v občianskych, obchodných a trestných veciach ako aj zastupovanie pred inými orgánmi, zabezpečovanie, správa a vymáhanie nedaňových pohľadávok v exekučnom konaní, právna agenda v oblasti konkurzného, dedičského a trestného práva, zabezpečovania komunikácie s príslušným súdom vo veci dohľadu nad výkonom trestu povinnej práce, v širšom kontexte riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych a administratívnoprávnych záležitostí a spracovávanie právnych stanovísk v súvislosti so zverenou agendou. Výhodou je prax v oblasti verejnej správy, advokácie, súdnictva, v oblasti vymáhania pohľadávok. 

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

 Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

 Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1049,00 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

VŠ II. stupňa  právnického smeru

 • prax v oblasti  občianskeho, obchodného a pracovného práva výhodou
 • prax v samospráve, príp. v štátnej správe výhodou

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť 
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • zastupovanie MESTA NITRY v súdnych sporoch a v iných konaniach pred správnymi a štátnymi orgánmi

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr v termíne dňa 17.08.2020 do 13.00 hod. v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Osobný pohovor pohľadávky“  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022