Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre reklamné stavby
4. august 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre reklamné stavby“

v Útvare hlavného architekta mesta Mestského úradu v Nitre,

Opis súboru hlavných pracovných činností:

 1. Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce v zmysle stavebného zákona v rozsahu:
  • vydávanie stavebných povolení pre reklamné stavby v zmysle § 66  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
  • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a nasl. stavebného zákona a prejedávania priestupkov a správnych deliktov týkajúcich sa reklamných stavieb podľa § 105 a § 106 stavebného zákona
  • vedenie konaní podľa § 88 stavebného zákona o odstránení nepovolených reklamných stavieb
 1. Príprava návrhu zmlúv pre potreby útvaru hlavného architekta
 2. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce sa agendy útvaru hlavného architekta v spolupráci s referentmi útvaru

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

 Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

 Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1077,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

VŠ II. stupňa  právnického smeru

požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • koncepčné myslenie
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 23.08.2021  v obálke, ktorá bude označená heslom: „ ÚHA-reklamy “   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022