Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
25. november 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 

„referent pre prípravu stavieb“

 • v odbore investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre,

ktorý sa podieľa na investičnej činnosti pri príprave stavieb.  Zabezpečuje predprojektovú prípravu stavieb realizovaných mestom. Dohliada na dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby. Sleduje systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby. Spolupracuje pri tvorbe zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom.

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie s technickým alebo stavebným zameraním

Požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti ekonomiky stavebníctva a procesu výstavby
 • legislatívne znalosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť
 • bezchybné ovládanie úradného jazyka
 • čítanie v stavebných výkresoch
 • počítačová gramotnosť (ovládanie MS Office, Outlook, web)
 • znalosť postupu výstavby výhodou

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  983,00 € v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prípravu stavieb“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OIVaR – prípravár “  najneskôr  dňa 30.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade, ak doklady zašlete elektronicky, originály dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022