Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb
31. august 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre prípravu stavieb“

v odbore investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre,

ktorý sa podieľa na investičnej činnosti pri príprave stavieb. Zabezpečuje predprojektovú prípravu stavieb realizovaných mestom. Dohliada na dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby. Sleduje systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby. Spolupracuje pri tvorbe zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom.

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie s technickým alebo stavebným zameraním

Požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti ekonomiky stavebníctva a procesu výstavby
 • legislatívne znalosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť
 • bezchybné ovládanie úradného jazyka
 • čítanie v stavebných výkresoch
 • technické myslenie
 • schopnosť vyjednávania
 • pružnosť v myslení
 • počítačová gramotnosť (ovládanie MS Office, Outlook, web) AutoCad – výhodou
 • vodičské oprávnenie motorových vozidiel skupiny „B“
 • Výhoda pre uchádzača:
  • skúsenosti z investičnej výstavby
  • preukaz o odbornej spôsobilosti – činnosť stavebného dozoru
  • prax v príprave stavieb a v investičnej činnosti

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Štefánikova tr.č.60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1200,00 € môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prípravu stavieb“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „OIVaR – prípravár “  najneskôr  dňa 14.09. 2021 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022