Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre prevádzku tržníc
25. november 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent prevádzku tržníc“

v odbore majetku Mestského úradu v Nitre.

Zabezpečuje a vykonáva úkony súvisiace s bežnou prevádzkou mestských tržníc. Pri svojej činnosti zodpovedá za fyzickú kontrolu stavu miestností, požiarnych hydrantov, za reguláciu osvetlenia plochy nádvoria a spoločných priestorov,  za dodržiavanie podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, za  riadenie a organizovanie predávajúcich na trhovisku, Zodpovedá za koordináciu činností súvisiacich so zabezpečením údržby budovy.  Zabezpečuje čistotu a poriadok  v priestoroch tržníc, zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu. Dozerá na predávajúcich trhovníkov, prideľuje im  predajné miesta podľa sortimentu a množstva tovaru. Usmerňuje zásobovacie  motorové  vozidlá.  Kontroluje  u predávajúcich podľa VZN 16/2008 kontrolu prenájmu trhových stolov, výber, kontrolu a odvod prijatých tržieb v spolupráci s odborom ekonomiky a rozpočtu.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra  – mestská tržnica a trhoviská

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Pracovná doba:  striedanie každý druhý deň, vrátane soboty a nedele

pondelok  – piatok       od 6.00 hod. do 18,00 hod.

sobota                       od 6.00 hod. do 15.00 hod.

nedeľa                       od 6.00 hod. do 13.30 hod. 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 975,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie I.stupňa

Požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 03.12.2021 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Majetok-tržnice“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022