Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre prevádzku„
14. marec 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „referent pre prevádzku “

v  Turistickom informačnom centre Nitra    (TIC Nitra)  s pracovnou náplňou :

 • Práca na prevádzke Turistického informačného centra
 • Vyhľadávanie aktuálnych informácií o dianí v meste a regióne
 • Podávanie informácií zákazníkom osobne, telefonicky, mailom
 • Informovanie o miestnych podmienkach a možnostiach Nitry a okolia
 • Koordinácia práce externých zamestnancov – sprievodcov CR,  tlmočníkov a prekladateľov
 • Komunikácia s aktérmi CR v destinácii – ubytovacie, stravovacie zariadenia a zariadenia služieb CR
 • Predaj tovaru

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 1,  Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok,

zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

 Pracovná doba:  je určená počas letnej a zimnej prevádzky 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1020,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • právo výberu medzi :
  1. zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok
  2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou
 1.  

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie, resp. VŠ vzdelanie v oblasti cestovného ruchu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť podmienok a možností destinácie
 • Základné znalosti ovládania pokladničného systému a predaja tovaru výhodou
 • Ovládanie anglického jazyka na hovorovej úrovni
 • Ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka výhodou /ideálne maďarský alebo nemecký jazyk
 • Občianska bezúhonnosť
 • Flexibilita /pracovný čas aj cez víkendy
 • Schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy
 • Schopnosť samostatne riešiť konfliktné situácie
 • Navrhovať predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
 • Schopnosť silnej orientácie na zákazníka
 • Ovládanie regionálneho geografiu cestovného ruchu na Slovensku vrátane prírodného, historického a kultúrneho dedičstva
 • Preukaz sprievodcu CR výhodou
 • Užívateľské ovládanie počítača
 • Počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady

 • Komunikatívnosť a rešpektovanie zákazníka
 • Príjemné vystupovanie, ústretovosť a otvorenosť
 • Pozitívny prístup k práci
 • Schopnosť spolupráce s kolektívom

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom,
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania a čestným vyhlásením  o bezúhonnosti,
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 04.04.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom:  „„TIC prevádzka – neotvárať“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vyhlásenie voľného pracovného miesta  bude zverejnené na portáloch Mesto Nitra nitra.sk, Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk Profesia www.profesia.sk,  Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022