Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
30. september 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo“

 • v odbore životného prostredia Mestského úradu v Nitre

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

environmentálneho zamerania

Popis pracovnej pozície:

 • Zabezpečuje činnosť vyplývajúcu z preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy.
 • Vydáva rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia .
 • Šetrí podania občanov a iných subjektov, týkajúcich sa ochrany ovzdušia  v súlade  s kompetenciami vyplývajúcich mestu zo zákonov SR  a nariadení mesta týkajúcich sa životného prostredia, riešenie pripomienok  poslancov MZ, VMČ a ostatných orgánov mesta. 
 • Spolupracuje pri vypracovaní, prerokovaní a odsúhlasení legislatívnych zmien v oblasti ochrany ovzdušia.

Požiadavky:

 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • občianska bezúhonnosť,
 • seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • užívateľské ovládanie počítača,

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  929,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OŽP-ovzdušie a vodné hospodárstvo “  najneskôr  dňa 09.10.2020 do 11.00 hod.  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022