Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre organizovanie trhov“
15. marec 2022

„referent pre organizovanie trhov“

v odbore kultúry  Mestského úradu v Nitre

 

 • Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky a výkonných  činností spojených so zriadením a organizovaním príležitostných trhov a mestských podujatí;
 • Vykonávanie agendy, kontrolovanie a spravovanie trhovísk v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov;
 • Vydávanie povolení na zriadenie trhového miesta;
 • Zabezpečovanie organizovania jarmokov a trhových akcií usporadúvaných mestom Nitra;
 • Spolupracovanie pri materiálno-technickom zabezpečení podujatí organizovaných na území mesta Nitry, na ktorých sa Mesto spolupodieľa;
 • V súlade so zákonom č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriedení zabezpečovanie a plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa na území mesta Nitry;
 • Spracovávanie podkladov pre vydávanie stanovísk, súhlasu alebo vyjadrovania sa k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území mesta Nitry;
 • Spracovávanie podkladov pre vydávanie povolení o prevádzkovom čase v prevádzkarňach na území mesta Nitry;
 • Vybavovanie žiadostí na jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v reštauračných zariadeniach;
 • Preverovanie podnetov a pripomienok občanov týkajúcich sa prevádzok;
 • Plní úlohy pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou;
 • Zabezpečuje administráciu a realizáciu procesov spojených s obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou;
 • Vybavuje dokumentáciu k priebehu obstarávania a zodpovedá za riadny procesný priebeh obstarania zákazky s nízkou hodnotou;

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60,  Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok,

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1042,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • podpora pri ďalšom vzdelávaní formou školení a osobného rastu
 • právo výberu medzi :
 1. zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok
 2. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie , resp. VŠ vzdelanie I. stupňa

v odbore   elektrotechnickom  výhodou

Osobnostné predpoklady

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupráce s kolektívom
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom,
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania a čestným vyhlásením  o bezúhonnosti,
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 05.04.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Organizovanie trhov – neotvárať“  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vyhlásenie voľného pracovného miesta  bude zverejnené na portáloch Mesto Nitra nitra.sk, Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk Profesia www.profesia.sk,  Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022