Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre komunitné plánovanie
18. január 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

referent pre komunitné plánovanie“

    v odbore sociálnych služieb   Mestského úradu v Nitre,

 • Vykonáva samostatnú odbornú činnosť v oblasti komunitného plánovania.
 • Podieľa sa na príprave, tvorbe a aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov odboru sociálnych služieb s príslušnými útvarmi a odbormi Mestského úradu v Nitre, odbornými komisiami Mestského zastupiteľstva v Nitre, s orgánmi samosprávy, štátnej správy a inými subjektmi.
 • Plní úlohy vyplývajúce z odborných dokumentov Mesta Nitra ako aj uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre v sociálnej oblasti.
 • Spolupracuje na riadení a koordinácii aktuálnych národných projektov a ďalších projektov v sociálnej oblasti.
 • Zabezpečuje koordináciu plnenia cieľov a opatrení strategických dokumentov schválených mestským zastupiteľstvom.
 • Koordinuje spoluprácu a komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími aktérmi podieľajúcimi sa na plnení cieľov komunitného plánu v meste Nitra.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1303,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • perspektívna práca
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania:             

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná prax v sociálnej oblasti min. 3 roky
 • nutná znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a ďalšej legislatívy v sociálnej oblasti
 • orientácia v kompetenciách v sociálnej oblasti jednotlivých subjektov miestnej, regionálnej a štátnej úrovni
 • znalosť s projektovým riadením
 • dôraz na písomný prejav
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilta, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie
 • občianska bezúhonnosť
 • analyzovanie a navrhovanie riešenie problémov
 • samostatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení požadovaného najvyššieho vzdelania
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 02.02.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „.Referent pre komunitné plánovanie“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate všetky naše požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022