Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre investičnú výstavbu – stavebný dozor
13. máj 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent pre investičnú výstavbu – stavebný dozor “

 • v odbore investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre,

ktorý sa podieľa ako technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb, technická infraštruktúra: vodovod, kanalizácia, komunikácie a pod, zúčastňuje sa                                      na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľa pred začatím prác,  dodržiava podmienky stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, spolupráca pri tvorbe zmluvy  o dielo s budúcim dodávateľom, kontrola čerpania nákladov, príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej častí a účasť na konaní a odovzdaní a prevzatí, kontrola a schvaľovanie ukončenia častí stavby,  kontrolná činnosť dodržiavania ustanovení podpísaných zmlúv, realizačnej dokumentácie zhotoviteľa, riešenie podnetov a sťažností, vypracovávanie stanovísk v rámci pridelenej spisovej agendy .

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním

a osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavebný dozor

Požiadavky:  

 • požadovaná prax min. 2 roky v oblasti stavebného dozoru
 • odborné znalosti v oblasti stavebného dozoru
 • legislatívne znalosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“
 • počítačová gramotnosť – ovládanie MS Office, Outlook – pokročilá
 • AutoCAD –pokročilá – výhodou

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1400,00 €,  môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívne pracovné miesto
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • fotokópia Osvedčenie o  odbornej spôsobilosti stavebný dozor od SKSI
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent –stavebný dozor“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor    – stavebný dozor “  najneskôr  dňa 31.05.2021 do 11.00 hod.na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.    Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022